Informatie


    Aanvraagformulier

    Varkens

    Divers

    Mest

    Premies & subsidies

    Voedselveiligheid

    Rundvee

    Milieuwetgeving

    Privacy

Mest > ...
Mestbank - MVC- uiterste data van overdracht in 2018
  uiterste data - overdracht MVC in 2018 - 310518.pdf
Gepost op 14/06/2018

Mestbank - Focusgebied 2018 - overzichtskaart Vlaandere
VOOR 2018 WERD 238.168 HA VAN HET LANDBOUWAREAAL ALS FOCUSGEBIED AANGEDUID. DAARVAN LIGT 29.805 HA LANDBOUWGROND IN GEBIEDEN DIE IN 2018 VOOR HET EERST AFGEBAKEND WORDEN ALS FOCUSGEBIED. - EEN LANDBOUWAREAAL VAN 14.750 HA LAG IN 2017 NOG IN FOCUSGEBIED MAAR DIT JAAR NIET MEER. DIE GEBIEDEN HEBBEN DE BONUS DIE ZE VORIG JAAR OPGEBOUWD HADDEN, VERZILVERD. - ALS BIJLAGE DE OVERZICHTSKAART VOOR VLAANDEREN MET DE FOCUSGEBIEDEN 2018.
  focusgebied2018.pdf
Gepost op 7/02/2018

Mestbank - Focusgebied 2018 - overzichtskaart Vlaanderen
BINNEN HET FOCUSGEBIED 2018 IS ER EEN AREAAL VAN 25.802 HA DAT EEN BONUS OPGEBOUWD HEEFT. ALS ER HET VOLGENDE WINTERJAAR IN DIE GEBIEDEN GEEN OVERSCHRIJDINGEN ZIJN IN HET OPPERVLAKTEWATER EN ALS DE EVOLUTIE VAN HET GRONDWATER GUNSTIG BLIJFT, KUNNEN DIE GEBIEDEN IN 2018 NIET-FOCUSGEBIED WORDEN - ALS BIJLAGE DE OVERZICHTSKAART MET AANDUIDING VAN DE BONUSGEBIEDEN.
  Focusgebied2018_bonus.pdf
Gepost op 7/02/2018

Status focusbedrijf 2018
  Status focusbedrijf 2018.doc.docx
Gepost op 7/02/2018

Status focusbedrijf 2018
  Fiche_Focusbedrijf_door_ligging.pdf
Gepost op 7/02/2018

Status focusbedrijf 2018
  Fiche_Focusbedrijf_met_maatregelencategorie_3.pdf
Gepost op 7/02/2018

Status focusbedrijf 2018
  Fiche_Focusbedrijf_met_maatregelencategorie_2.pdf
Gepost op 7/02/2018

Status focusbedrijf 2018
  Fiche_Focusbedrijf_met_maatregelencategorie_1.pdf
Gepost op 7/02/2018

Bemestingsnormen 2018
HIERBIJ DE BROCHURE ‘NORMEN EN RICHTWAARDEN 2018’ VAN DE MESTBANK MET DE NIEUWE FORFAITAIRE MESTSAMENSTELLINGEN DIE VANAF 2 JANUARI 2018 GELDIG ZIJN.
  bemestingsnormen_2018.pdf
Gepost op 15/01/2018

Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse
AANVRAAG VAN EEN NIEUWE FOSFAATKLASSE VANAF 1 JANUARI 2018 VÓÓR DE STAALNAME VIA HET MESTBANKLOKET– T.A.V. LAMBERS-SEGHERS NV, LANDBOUWERNUMMER 000.368.976-85
  Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse vanaf 1 januari 2018.docx
Gepost op 15/01/2018

Mestbank - fosfaatklasse - nieuwe werkwijze voor aanvraag vanaf 1/1/2018
  werkwijze aanvraag fosfaatklasse.docx
Gepost op 15/01/2018

Fiche fosfaatstalen 061217
  fiche_fosfaatstalen 061217.pdf
Gepost op 15/01/2018

Instructie volmachten mestbankloket 071217
  instructie_volmachten_Mestbankloket 071217.pdf
Gepost op 15/01/2018

Mestbank - samenstelling mest - wijziging vanaf 1/1/2018
  Mestsamenstelling 010118.docx
Gepost op 15/01/2018

Toelichting_Mestbankaangifte PJ 2016
  Toelichting_Mestbankaangifte PJ 2016.pdf
Gepost op 6/09/2017

Mestbank - uitrijden na de oogst 2016
IN HET BIJGEVOEGD DOCUMENT WORDT DE UITRIJREGELING AAN DE HAND VAN EEN AANTAL TABELLEN VOOR EEN NIET-FOCUSBEDRIJF (TABELLEN OP BLADZIJDE 2 EN 3) EN AAN DE HAND VAN EEN AANTAL TABELLEN VOOR EEN FOCUSBEDRIJF (TABELLEN OP BLADZIJDE 4 EN 5) UITEENGEZET (INFO AFKOMSTIG VAN HTTPS://WWW.VLM.BE). IN DEZE TABELLEN KAN JE OOK TERUGVINDEN OF ER NU WEL DAN NIET MEST GEVOERD MAG WORDEN NA DE OOGST EN WELKE VOORWAARDEN ER EVENTUEEL WORDEN OPGELEGD.
  Uitrijregeling volgens type bedrijf- MAP V - 050716.pdf
Gepost op 30/08/2016

De uiterste data voor het overdragen van mestverwerkingscertificaten naderen.
DE UITERSTE DATA VOOR HET OVERDRAGEN VAN MESTVERWERKINGSCERTIFIKATEN (1 JULI EN 30 SEPTEMBER 2016) NADEREN. IN HET HIERBIJ GEVOEGDE DOCUMENT KAN U TERUGVINDEN WANNEER TEN LAATSTE WELKE MVC’S OP WELKE MVC-REKENING MOETEN STAAN.
  Uiterste data van overdracht MVC in 2016 - 180516.pdf
Gepost op 30/08/2016

Aantal te nemen stalen voor derogatie
  Aantal te nemen stalen voor derogatie.docx
Gepost op 30/08/2016

VMM - wateraangifte op heffingenloket - handleiding
ALS BIJLAGE DE HANDLEIDING VOOR HET INGEVEN VAN DE WATERAANGIFTE OP HET VMM HEFFINGENLOKET HTTPS://HEFFINGENLOKET.VMM.BE/WATERAANGIFTE/
  Handleiding_Digitale_Aangifte_Heffingen_TW.pdf
Gepost op 30/08/2016

Mestbank - dierregisters - productiejaar 2016
ALS BIJLAGE VIND JE DE VOLGENDE INFORMATIE: DIERREGISTER PAARDEN EN ANDERE: STANDAARDFORMULIER VAN DE MESTBANK OP DE WEBSITE VAN DE MESTBANK (HTTPS://WWW.VLM.BE/NL/THEMAS/MESTBANK/FORMULIEREN_EN_REGISTERS/REGISTERS/PAGINAS/DEFAULT.ASPX) KAN JE OOK EEN DIGITAAL REGISTER DOWNLOADEN DIE DE GEMIDDELDE DIERBEZETTING BEREKENT OP BASIS VAN DE DIERBEWEGINGEN.
  RegisterDierlijkeProductiePaardenEnAndere_2016.docx
Gepost op 30/08/2016

Mestbank - dierregisters - productiejaar 2016
ALS BIJLAGE VIND JE DE VOLGENDE INFO: DIERREGISTER PLUIMVEE: STANDAARDFORMULIER VAN DE MESTBANK OP DE WEBSITE VAN DE MESTBANK (HTTPS://WWW.VLM.BE/NL/THEMAS/MESTBANK/FORMULIEREN_EN_REGISTERS/REGISTERS/PAGINAS/DEFAULT.ASPX) KAN JE OOK EEN DIGITAAL REGISTER DOWNLOADEN DIE DE GEMIDDELDE DIERBEZETTING BEREKENT OP BASIS VAN DE DIERBEWEGINGEN.
  RegisterDierlijkeProductiePluimvee_2016.docx
Gepost op 30/08/2016

Mestbank - dierregisters - productiejaar 2016
ALS BIJLAGE VIND JE DE VOLGENDE INFORMATIE: DIERREGISTER VARKENS: STANDAARDFORMULIER VAN DE MESTBANK OP DE WEBSITE VAN DE MESTBANK (HTTPS://WWW.VLM.BE/NL/THEMAS/MESTBANK/FORMULIEREN_EN_REGISTERS/REGISTERS/PAGINAS/DEFAULT.ASPX) KAN JE OOK EEN DIGITAAL REGISTER DOWNLOADEN DIE DE GEMIDDELDE DIERBEZETTING BEREKENT OP BASIS VAN DE DIERBEWEGINGEN.
  RegisterDierlijkeProductieVarkens_2016.docx
Gepost op 30/08/2016

Aanvraag derogatie en verhoogde bemesting
  Derogatievoorwaarden_2016.pdf
Gepost op 30/08/2016

Mestbank - ton mest per ha in 2016
ALS BIJLAGE VINDT U DRIE OVERZICHTEN MET DE MAXIMAAL TE BEMESTEN HOEVEELHEDEN DIERLIJKE MEST IN TON PER HA VOOR 2016. DIT OVERZICHT IS GEMAAKT VOOR DE FOSFAATKLASSE II.
  BEMESTNORM 2016 - 290116 - klasse II.pdf
Gepost op 30/08/2016

Mestbank - ton mest per ha in 2016
ALS BIJLAGE VINDT U DRIE OVERZICHTEN MET DE MAXIMAAL TE BEMESTEN HOEVEELHEDEN DIERLIJKE MEST IN TON PER HA VOOR 2016. DIT OVERZICHT IS GEMAAKT VOOR DE FOSFAATKLASSE III.
  BEMESTNORM 2016 - 290116 - klasse III.pdf
Gepost op 30/08/2016

Mestbank - ton mest per ha in 2016
ALS BIJLAGE VINDT U DRIE OVERZICHTEN MET DE MAXIMAAL TE BEMESTEN HOEVEELHEDEN DIERLIJKE MEST IN TON PER HA VOOR 2016. DIT OVERZICHT IS GEMAAKT VOOR DE FOSFAATKLASSE I.
  BEMESTNORM 2016 - 290116 - klasse I.pdf
Gepost op 30/08/2016

Fosfaatklasse 4:maximaal te bemesten dierlijke mest per ha
ALS BIJLAGE HET OVERZICHT VAN DE MAXIMAAL TE BEMESTEN HOEVEELHEDEN DIERLIJKE MEST IN TON PER HA VOOR DE FOSFAATKLASSE IV.
  BEMESTNORM 2016 - 290116 - klasse IV.pdf
Gepost op 30/08/2016

Mestbank - aanvraagformulier voor nieuwe fosfaatklasse
MEN KAN NOG STEEDS EEN AANVRAAG INDIENEN VOOR EEN NIEUWE FOSFAATKLASSE OP BASIS VAN EEN BODEMANALYSE. DE GRENSWAARDEN DIE DAARBIJ GEHANTEERD WORDEN ZIJN NIET GEWIJZIGD (ZIE ONDERSTAANDE TABEL).
  Aanvraag_van_een_nieuwe_fosfaatklasse.docx
Gepost op 30/08/2016

Overzichtskaart van het focusgebied 2016
ALS BIJLAGE DE OVERZICHTSKAART VAN HET FOCUSGEBIED 2016: • IN TOTAAL IS 216.900 HA AFGEBAKEND ALS FOCUSGEBIED; • 15.700 HA DAARVAN IS PAS VANAF 2016 AFGEBAKEND ALS FOCUSGEBIED; • 31.350 HA WAS IN 2015 NOG FOCUSGEBIED MAAR IS DAT NIET MEER IN 2016.
  Focusgebied2016.pdf
Gepost op 30/08/2016

Mestbank - uitrijregeling MAP¨V - overzicht VLM website
DE UITRIJREGELING IN MAP V IS HEEL COMPLEX. VERSCHILLENDE PARAMETERS BEPALEN OF ER AL DAN NIET KAN UITGEREDEN WORDEN: TYPE MESTSTOF, FOCUSBEDRIJF OF NIET-FOCUSBEDRIJF, AKKERLAND OF GRASLAND,…. OP DE WEBSITE VAN DE VLM STAAT RECENT EEN GOED OVERZICHT VAN DE UITRIJREGELING IN HET NIEUWE MAP.
  uitrijregeling VLM website dd 070915.pdf
Gepost op 30/08/2016

Mestbank - overzicht bedrijfsafzetruimte 2015 op Mestbankloket
OP HET MESTBANKLOKET KAN MEN DE BEMESTINGSNORMEN EN DE DAARBIJ HORENDE MESTAFZETRUIMTE VOOR 2015 TERUGVINDEN. MEER INFORMATIE VINDT U IN DE BIJGEVOEGDE TOELICHTING VAN DE VLM.
  toelichting_BN_2015.pdf
Gepost op 30/08/2016

Mestbank - uitrijregeling 2015
ER HEERST WAT VERWARRING IN VERBAND MET DE UITRIJREGELING DIE IN 2015 VAN TOEPASSING IS, DAAROM DIT KORT OVERZICHT: DE UITRIJPERIODE IS NIET GEWIJZIGD TEN OPZICHTE VAN VORIG JAAR. WAT WEL WIJZIGT ZIJN DE UITRIJVOORWAARDEN VOOR EFFLUENTEN GEDURENDE DE WINTERSTOPPERIODE (ZIE BIJLAGE).
  Bemesten met effluent 140715.pdf
Gepost op 26/07/2016

Mestbank - bemestingsnormen 2015 - MAP V
HET NIEUWE MAP IS EEN FEIT. DAARDOOR TREDEN DE BEMESTINGSNORMEN VAN MAP V OP 1/1/2015 MET TERUGWERKENDE KRACHT IN VOEGE. ALS BIJLAGE VIND JE HET AANGEPAST OVERZICHT MET DE TON MEST/HA VOOR 2015.
  BEMESTNORM 2015 COMBINATIE 070715 klasse III met derogatie.pdf
Gepost op 26/07/2016

Mestbank - Mestbankloket - volmacht voor rubriek 'aanvragen'
VIA HET MESTBANKLOKET KAN MEN DE DEROGATIE EN DE VRIJSTELLING VAN FOCUSBEDRIJF AANVRAGEN. LOG DAARVOOR IN OP HET MESTBANKLOKET, SELECTEER DE BEWUSTE LANDBOUWER EN KIES VERVOLGENS IN DE LINKERMENUBALK VOOR DE RUBRIEK ‘AANVRAGEN’. BIJ SOMMIGE LANDBOUWERS IS DEZE RUBRIEK NIET ZICHTBAAR. IN DAT GEVAL HEB JE GEEN VOLMACHT GEKREGEN VOOR HET INDIENEN VAN AANVRAGEN.
  Toekenning_van_een_volmacht_voor_het_Mestbankloket.doc
Gepost op 26/07/2016

Mestbank - derogatie 2015 - voorwaarden
ALS BIJLAGE VINDT U DE BROCHURE VAN DE MESTBANK MET DE DEROGATIEVOORWAARDEN VOOR 2015.
  Derogatievoorwaarden_2015.pdf
Gepost op 26/07/2016

Mestbank - derogatie aanvragen voor 31 juli 2015
PERSBERICHT
  Derogatie aanvragen.docx
Gepost op 26/07/2016

De uiterste indieningsdata van 1 juli en 30 september voor de MVC’s naderen
DE UITERSTE INDIENINGSDATA VAN 1 JULI EN 30 SEPTEMBER 2015 VOOR DE MVC’S NADEREN. DEZE DATA ZIJN BELANGRIJK VOOR DE MVC-REKENING 2013 EN/OF VOOR DE MVC-REKENING 2014. HET HIERBIJ GEVOEGDE DOCUMENT GEEFT U EEN OVERZICHT WANNEER WELKE MVC’S OP DEZE MVC-REKENINGEN MOETEN STAAN.
  uiterste indieningsdata MVC in 2015 - 080615.pdf
Gepost op 26/07/2016

Mestbank - focusbedrijf of niet-focusbedrijf?
WANNEER 50% VAN HET AREAAL VAN EEN BEDRIJF IN FOCUSGEBIED LIGT, WORDT HET BEDRIJF EEN FOCUSBEDRIJF.
  focusbedrijf.docx
Gepost op 26/07/2016

Mestbank - MAP V - P-bemestingsnormen
IN HET VOORSTEL VAN NIEUWE MAP V (ONTWERPVERSIE VAN 9 FEBRUARI 2015) WORDT VEEL AANDACHT BESTEED AAN DE P-BEMESTINGSNORMEN.
  MAP V_bemestingsnormen.docx
Gepost op 25/07/2016

Mestbank - brochure - normen en richtwaarden 2016
DEZE BROCHURE BEVAT DE BEMESTINGSNORMEN VOOR 2016. DE BELANGRIJKSTE WIJZIGING VOOR 2016 IS DAT HET SYSTEEM VAN TOTALE N NIET MEER BESTAAT EN ENKEL NOG HET SYSTEEM VAN WERKZAME N TOEGEPAST KAN WORDEN.
  bemestingsnormen_2016.pdf
Gepost op 23/03/2016

Mestbank - nieuwe laag-nutriëntenconvenant voor 2015-2019
OP 10 DECEMBER 2014 WERD HET NIEUWE LAAG-NUTRIËNTENCONVENANT ONDERTEKEND. DE NIEUWE OVEREENKOMST GAAT IN OP 1 JANUARI 2015 EN LOOPT TOT EIND 2019.
  convenant 2015-2019 - P en RE gehalten - 111214.pdf
Gepost op 13/02/2015

groentenbesluit
  groentenbesluit.pdf
Gepost op 3/04/2014

Lijst erkende labo's Bodem
  Lijst erkende labo's Bodem.pdf
Gepost op 3/04/2014

Lijst erkende praktijkcentra plantaardige sector
  Lijst erkende praktijkcentra plantaardige sector.pdf
Gepost op 3/04/2014

Lijst erkende Producentenorganisaties
  Lijst erkende Producentenorganisaties.pdf
Gepost op 3/04/2014

Bemestingsverbod voor groenten
  Bemestingsverbod voor groenten.doc
Gepost op 3/04/2014

Wijziging van melding van vervoer in het kader van burenregeling
  Wijziging van melding van vervoer in het kader van burenregeling.doc
Gepost op 3/12/2013

Toekenning volmacht voor het mestbankloket
  Toekenning volmacht voor het mestbankloket.doc
Gepost op 3/12/2013

Registratie van een organisatie als volmachthouder voor het mestbankloket
  Registratie van organisatie als volmachthouder voor mestbankloket.doc
Gepost op 3/12/2013

Effluent aanwenden in de winter op akkers zonder gewas is niet toeestaan
  Effluent aanwenden .doc
Gepost op 7/10/2013

Residubepaling-lijst van erkende labo's
  lijst erkende labo's.doc
Gepost op 7/10/2013

burenregeling naar mestverwerking
  burenregeling naar mestverwerking.pdf
Gepost op 5/08/2013

Wijziging v/e melding van vervoer i/h kader v/e burenregeling
  Wijziging vervoer burenregeling.doc
Gepost op 5/08/2013

Melding overeenkomst burenregeling
  Melding overeenkomst burenregeling.doc
Gepost op 5/08/2013

Toelichting melding burenregeling
  Toelichting melding burenregeling.pdf
Gepost op 5/08/2013

Bemesten met effluent van de biologie
  Bemesten met effluent.pdf
Gepost op 31/07/2013

Bemesten na oogst
  Bemesten na de oogst.pdf
Gepost op 22/07/2013

staalname bij aan- en afvoer verwerkingsinstallatie
  staalname bij aan- en afvoer verwerkingsinstallatie.doc
Gepost op 14/03/2013

erkende labo's mest
  erkende labo's mest.pdf
Gepost op 14/03/2013

Wijziging aanbieder of afnemer mesttransportdoc
  Wijziging aanbieder of afnemer mesttransportdoc.doc
Gepost op 30/01/2013

Wijziging mesttransportdocument
  Wijziging mesttransportdocument.doc
Gepost op 30/01/2013

Melding overeenkomst burenregeling
  Melding overeenkomst burenregeling.doc
Gepost op 30/01/2013

overzicht te nemen stalen
  overzicht te nemen stalen.pdf
Gepost op 30/01/2013

Bijlage wijziging rundveebezetting
  Bijlage wijziging rundveebezetting.doc
Gepost op 24/01/2013

Aanvraag wijziging rundveebezetting
  Aanvraag wijziging rundveebezetting.doc
Gepost op 24/01/2013

Aanvraagformulier_derogatie
  Aanvraagformulier_derogatie.doc
Gepost op 8/01/2013

Burenregeling Antwerpen
  Burenregeling Antwerpen.doc
Gepost op 8/01/2013

Burenregeling Limburg
  Burenregeling Limburg.doc
Gepost op 8/01/2013

Burenregeling OV
  Burenregeling OV.doc
Gepost op 8/01/2013

Burenregeling VB
  Burenregeling VB.doc
Gepost op 8/01/2013

Burenregeling WV
  Burenregeling WV.doc
Gepost op 8/01/2013

Toelichting burenregeling
  Toelichting burenregeling.pdf
Gepost op 7/01/2013

Lijst laboratoria nitraatresidubepaling
  Lijst laboratoria nitraatresidubepaling.pdf
Gepost op 13/09/2012

Nitraatresiducampagne
  Nitraatresiducampagne.pdf
Gepost op 13/09/2012

Nitraatresiducampagne beheerovereenkomst water
  Nitraatresiducampagne beheerovereenkomst water.doc
Gepost op 10/09/2012

Uitrijregeling mest aanpassing
  Uitrijregeling mest aanpassing.doc
Gepost op 27/08/2012

bemesten na de hoofdteelt - stroomschema
  bemesten na de hoofdteelt - stroomschema.pdf
Gepost op 18/07/2012

bemesten na de hoofdteelt
  bemesten na de hoofdteelt.doc
Gepost op 18/07/2012

Minimale mestopslag
  Minimale mestopslag.pdf
Gepost op 20/01/2012

Mestbankaangifte gaat digitaal
  Mestbankaangifte gaat digitaal.doc
Gepost op 21/11/2011

Registratie volmachthouder Mestbanking
  Registratie volmachthouder Mestbanking.doc
Gepost op 21/11/2011

Toekenning volmacht Mestbanking
  Toekenning volmacht Mestbanking.doc
Gepost op 21/11/2011

formulier toev. splitsen-wijzigen of schrappen percelen
  formulier toev. splitsen-wijzigen of schrappen percelen.pdf
Gepost op 19/10/2011

aandachtspunten bij het uitrijden van meststoffen
  aandachtspunten bij het uitrijden van meststoffen.doc
Gepost op 20/07/2011

lijst_groenten
  lijst_groenten.pdf
Gepost op 20/07/2011

Nieuwe attesten voor bemesting op derogatiepercelen
  Nieuwe attesten voor bemesting op derogatiepercelen.doc
Gepost op 20/07/2011

Effluentattest
  Effluentattest.doc
Gepost op 20/07/2011

Dunnefractieattest
  Dunnefractieattest.doc
Gepost op 20/07/2011

FOLDER_attesten
  FOLDER_attesten.pdf
Gepost op 20/07/2011

Persbericht nieuwigheden mestbank - MIL en MTIL
  Persbericht nieuwigheden mestbank - MIL en MTIL.doc
Gepost op 28/01/2011

Export varkensmest aanvraag formulier
  aanvraag uitvoer dierlijke mest.doc
Gepost op 25/03/2010

Export varkensmest
PERSBERICHT
  nieuwe exportmogelijkheden varkensmest.pdf
Gepost op 25/03/2010

Persbericht verzamelaanvraag
  Persbericht verzamelaanvraag.pdf
Gepost op 19/03/2010

OVERDRACHT MVC
  Overdracht MVC naar derden.doc
Gepost op 1/09/2009

OVERDRACHT MVC
  Overdracht MVC naar uw eigen rekening van een ander jaar.doc
Gepost op 1/09/2009

NIEUWE FORMULIEREN OVERDRACHT MVC
  Toelichting bij de overdracht van MVC naar derden.pdf
Gepost op 19/06/2009

NIEUWE FORMULIEREN OVERDRACHT MVC
  Toelichting bij overdracht MVC naar eigen rekening van ander jaar.pdf
Gepost op 19/06/2009

MESTBANK - WIJZIGINGSBESLUIT NER-D
OVERNAME VAN NER-D. (WIJZIGINGEN STAAN IN DE TEKST IN HET VET GEDRUKT.)
  overname NER.pdf
Gepost op 17/06/2009

MESTBANK - WIJZIGINGSBESLUIT NER-D
INVULLEN VAN NER-D. (WIJZIGINGEN STAAN IN DE TEKST IN HET VET GEDRUKT.)
  invullen NER wijziging.pdf
Gepost op 17/06/2009

MESTBANK - WIJZIGINGSBESLUIT NER-D
EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE AANPASSINGEN DOOR HET WIJZGINGSBESLUIT NER-D.
  overzicht wijzigingen NER.pdf
Gepost op 17/06/2009

MESTBANK - MVC
DE TOELICHTING VAN DE MESTBANK.
  toelichting formulier overdracht mvc.pdf
Gepost op 4/06/2009

MESTBANK- MVC
HET TE GEBRUIKEN STANDAARDFORMULIER.
  overdracht mvc.doc
Gepost op 4/06/2009

MESTBANK - MVC
HET BIJGEVOEGD DOCUMENT BESCHRIJFT HOE MEN ZIJN MESTVERWERKINGSPLICHT KAN BEWIJZEN AAN DE HAND VAN MVC EN WANNEER MEN DE OVERDRACHTSFORMULIEREN MOET INDIENEN BIJ DE MESTBANK.
  MVC-KVR-240409.pdf
Gepost op 4/06/2009

MESTBANK - ERKEND LABO MEST
LIJST VAN LABO’S ERKEND VOOR DE ANALYSE VAN DIERLIJKE MEST.
  Mestbank-erkend labo mest.pdf
Gepost op 16/01/2009

MESTBANK - ERKEND LABO BODEM
LIJST VAN LABO’S ERKEND VOOR BODEMSTALEN IN KADER VAN DEROGATIE EN NITRAATRESIDU.
  Mestbank-erkend labo bodem.pdf
Gepost op 16/01/2009

MTR - ERKENDE LABO'S BODEM
LIJST VAN LABO’S ERKEND VOOR BODEMSTALEN IN KADER VAN MTR.
  MTR-erkend labo bodem.doc
Gepost op 16/01/2009

KENNISGEVING OVERDRACHT MESTVERWERKINGSCERTIFICATEN
  Kennisgeving van de overdracht van mestverwerkingscertificaten.doc
Gepost op 27/11/2008

TOELICHTING OVERDRACHT MESTVERWERKINGSCERTIFICATEN
  Toelichting certificaten2.pdf
Gepost op 27/11/2008

TOELICHTING MESTVERWERKINGSCERTIFICATEN
  Toelichting certificaten.pdf
Gepost op 27/11/2008

MESTDECREET
  mestdecreet.pdf
Gepost op 27/11/2008

OVERZICHT VERVOER MEST
  overzicht vervoer mest.pdf
Gepost op 24/09/2008

SOEPELERE MESTVERWERKING
UIT GAZET VAN ANTWERPEN .......
  mestverwerking.doc
Gepost op 10/02/2006


Mest > 2014
Mestbank - nitraatresiducampagne 2014 - nemen van een tegenstaal
  Mestbank - nitraatresiducampagne 2014 - nemen van een tegenstaal.doc
Gepost op 26/09/2014


Mest > Archief
Verplaatsen
VERPLAATSEN VAN EEN BESTAANDE VEETEELTINRICHTING
  MD_060503_verplaatsen.doc
Gepost op 12/05/2005